TOIMITUSEHDOT​

 1. Näissä toimitusehdoissa määritellään yksityistä taloutta varten hankittavia MuuttoSavo Oy:n tarjoamia muuttopalveluita, näiden palveluiden yhteydessä vuokrattavia muuttotarvikkeita koskevat yleiset toimitusehdot. Ehtoja sovelletaan Suomessa suoritettavissa palveluissa.

 2. MuuttoSavon velvollisuus on suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella.

 3. Asiakas voi tehdä tarjouspyynnön puhelimitse tai sähköisesti. MuuttoSavo antaa tarjouspyyntöä vastaavan tarjouksensa toimitusehtoineen ja muutto-ohjeineen asiakkaalle sähköisesti tai erikseen sovittaessa postitse. Sopimus asiakkaan ja MuuttoSavon välillä syntyy, kun asiakas hyväksyy hänelle annetun tarjouksen ja MuuttoSavo vahvistaa tämän tilausvahvistuksella.

 4. Kiinteistön suojaaminen on asiakkaan vastuulla, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu. Lattioiden, hissin seinien, rappukäytävien ja vastaavien pintojen suojaaminen muuton tai muun työsuorituksen ajaksi on aina asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

 5. Asiakas pakkaa ja suojaa muutettavan irtaimiston muuttovalmiiksi ennen muuttoa. Mikäli siirrettävät tavarat eivät ole pakattu muutto-ohjeiden mukaisesti, on MuuttoSavo vapaa vastuusta. Ellei toisin olla sovittu on pakkaus aina asiakkaan vastuulla. Muutamme ainoastaan muuttoa varten pakatut tavarat. Mikäli tavaroita ei ole sidottu tai pakattu hyvin, ovat ne vaarassa rikkoitua. Mikäli asiakas kuitenkin haluaa, että kannamme pakkaamattomat tavarat, siirtyy vastuu tavaroiden särkymisestä asiakkaalle. Tälläisiä tavaroita ovat esimerkiksi yli reunojen pakatut laatikot, joiden päälle ei voi kasata muita laatikoita, huonekalut, joiden kulmia ei ole suojattu, lasivitriinit ja kattovalaisimet sekä muut herkät tavarat, joita ei ole suojattu asianmukaisesti. Muuttomiehillä on oikeus kieltäytyä näiden tavaroiden kantamisesta Jos huonekalua on kannettu yhdessä asiakkaan kanssa, ja kalusto menee kantaessa rikki, esim. osuu oven karmiin, emme voi ottaa siitä vastuuta. Jos asiakas osallistuu auton pakkaamiseen, emme myöskään ota vastuuta ajon aikana tavaroille tapahtuneista vahingoista.

 6. Mikäli on sovittu, että asiakas osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi pakkaamalla tai kantoavulla, eikä hän tätä suorita toimeksiannon suorittamisen kannalta olennaisessa ajassa, voi MuuttoSavo keskeyttää työt, kunnes asiakas on osuutensa hoitanut. MuuttoSavo:lla on tällöin oikeus korvaukseen kuluista jotka johtuvat asiakkaan aiheuttamasta laiminlyönnistä, ellei asiakas pysty osoittamaan, että laiminlyönti on tapahtunut MuuttoSavon taholta. MuuttoSavo voi purkaa sopimuksen, mikäli asiakkaasta johtuvalla laiminlyönnillä on olennainen merkitys MuuttoSavon palvelun suorittamiseen. Tällöin MuuttoSavo:lla on oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan sopimuksen täyttämiseen jo kulutetun ajan osalta.

 7. Muuttopalvelu MuuttoSavo Oy:n toiminta on tiekuljetussopimuslain alaista toimintaa ja vahinkoihin sovelletaan Tiekuljetussopimuslakia 345/1979 , artiklat 30§-39§. Ensisijaisena korvaajana muutossa (tavaroita kantaessa/siirtäessä tapahtuneissa vahingoissa on aina tilaajan oma kotivakuutus. Muista tarkistaa aina ennen muuton tilausta, että kotivakuutus on kunnossa. (MuuttoSavon vastuu rajoittuu em. tapauksissa kotivakuutuksen omavastuu osuuteen 150e/200e) MuuttoSavon korvausvastuu siirrettävälle istaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu lakisääteiseen tiekuljetusvastuuvakuutukseen (jonka korvausvastuu rajoittuu 20 euroon per kilo ja joka korvaa vain autokuljetuksen aikana sattuneet vahingot).
  Jos siirrettäviä tavaroita ja huonekaluja ei ole pakattu ja suojattu asianmukaisesti, eivät vahingot kuulu korvauksen piiriin. Asianmukaisella pakkaamisella tarkoitetaan tavaroiden pakkaamista MuuttoSavon muutto-ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaaminen on aina asiakkaan vastuulla, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu. Huonon suojaamisen takia naarmuuntuneita huonekaluja ei korvata.

 8. Pidätämme oikeuden aikataulunmuutoksiin. Aikatauluihin voivat vaikuttaa ulkoiset, meistä riippumattomat seikat, kuten tietyöt ja autorikot. Jos muuttoja on päivän aikana useita, voi myös edellisten muuttojen viivästyminen vaikuttaa seuraavan muuton aikatauluun. Tiedotamme mahdollisista viivästyksistä asiakkaalle aina mahdollisimman pian. Yleensä miehemme ovat paikalla noin puolen tunnin marginaalilla.

 9. Asiakkaan on ehdottomasti valvottava muuttoa. Jos tavarat joudutaan esim. jättämään hetkeksi kadulle, pitää tavaroitten vartioinnista ja valvonnasta sopia muuttomiesten kanssa. Ensisijainen vastuu tavaroista on asiakkaalla. Muuttomiehemme voivat ottaa tavaroista vastuun, mikäli tavarat inventoidaan ja niistä tehdään kalustoluettelo. Tässä tilanteessa muuttomiehille on luovutettava kalustoluettelo ja varmistettava, että miehemme on tarkistanut kaluston listan mukaan ja allekirjoittanut vastaanottaneensa tavaran. Muussa tapauksessa emme voi ottaa vastuuta kadonneista tavaroista.

 10. Annetussa tarjouksessa sovittuihin asioihin voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät ole tapahtuneet MuuttoSavo Oy:n johdosta, esimerkiksi: Force Major
  Mikäli työsuorituksen aikana tulee työtä hidastavia/estäviä tapahtumia, jotka eivät ole MuuttoSavo Oy:n syytä (esimerkiksi. hissien toimintakyvyttömyys, kuljetuskaluston rikkoontuminen, onnettomuudet, työn keskeyttävät/hidastavat sääolosuhteet, sota, sabotaasi, lakko, protesti, viranomaisten toimenpiteet, mellakat jne.).

  MuuttoSavon tulee viipymättä ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle (Force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä MuuttoSavon että Asiakkaan luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu maksamaan jo tehdystä
  työstä. MuuttoSavo Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

 11. Mikäli tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä syntyy erimielisyyksiä, tulee ensisijaisesti pyrkiä kahdenkeskiseen sopimukseen. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi tilaaja kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 071 873 1901 ja ruotsiksi neuvontaa saa numerosta 071 873 1902. Mikäli tämänkään jälkeen asiaa ei saada sovituksi tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä, voi tilaaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi niin asia käsitellään vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tilaaja voi kuitenkin esittää vaatimuksensa muuttopalveluyritystä kohtaan myös oman asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa.

 12. MuuttoSavo:lla on oikeus kieltäytyä suorittamasta muuttopalvelua, jos asiakas on päihtyneessä tilassa. Tässä tapauksessa veloitetaan kuitenkin koko summa muuttopalvelusta arvioidun muuttoajan mukaan.

 13. Mikäli työtehtävässä on erityisiä työturvallisuuteen liittyviä riskejä, tulee asiakkaan ilmoittaa siitä MuuttoSavolle.

 14. Asiakkaalla on halutessaan oikeus peruuttaa tilattu työ. Mikäli peruutuksesta ilmoitetaan vähintään viittä arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien ennen työsuorituksen sovittua aloitusajankohtaa, ei MuuttoSavo Oy:llä ole oikeutta peruutuksesta aiheutuviin korvauksiin, mutta jos työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on MuuttoSavo Oy:llä oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin 5 tunnin veloitusta vastaava korvaus.

 15. Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, MuuttoSavo Oy:llä on oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan tehdystä työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä kuuden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerro lyhyesti mistä ja mihin olette muuttamassa